Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > PROJEKT EU > Šablony > Průřez učivem matematiky

Průřez učivem matematiky

C01 – Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100, 1000 … (vyvození a procvičení učiva

C02 – Římská čísla (vyvození, zápis a čtení římských čísel) 

C03 – Zlomky (seznamuje s pojmy celek, část celku, zlomek, čitatel, jmenovatel, ukazuje využití zlomků, rozdělení zlomků podle velikosti, určování části z celku)

C04 – Zlomky – část z celku (určování části z celku a celku z části)

C05 – Násobení desetinných čísel (vyvození algoritmu násobení desetinných čísel a procvičení učiva)

C06 – Soustava souřadnic (určování souřadnic bodu v soustavě souřadnic)

C07- Tělesa (druhy těles, jejich vlastnosti a sítě)

C08 – Kvádr a krychle (vlastnosti, sítě, vyvození vzorce pro povrch)

C09 – Jednotky času (převody jednotek času, sčítaní a odčítání časových údajů)

C10 – Počítání s desetinnými čísly (základní početní operace s des. čísly, porovnávání)

C11 – Objem (zavedení pojmu „objem“, jednotky objemu)

C12 – Vzájemná poloha dvou přímek (vzájemná poloha dvou přímek v rovině, rýsování kolmic a rovnoběžek)

C13 – Rovnoběžky a kolmice (opakování učiva IV. třídy o vzájemné poloze dvou přímek v rovině)

C14 – Sčítání a odčítání přirozených čísel (opakování a procvičování početních operací sčítání a odčítání)

C15 – Rovnoběžníky (rozdělení rovnoběžníků a jejich vlastnosti)

C16 – Násobení a dělení přirozených čísel (opakování a procvičování početních operací násobení a dělení)

C17 – Slovní úlohy (řešení některých typů slovních úloh s grafickým znázorněním)

C18 – Smíšená čísla (obeznámení s pojmem smíšené číslo, převádění zlomků na smíšená čísla)

C19 – Desítková soustava (rozšíření číselného obor do 1 000 000, rozklad velkých čísel v desítkové soustavě, určování řádů čísla)

C20 – Číselná osa, porovnávání, zaokrouhlování (orientace na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování přirozených čísel)

 

AKTUALITY

Od 1. 4. 2021 je jedno volné místo ve 3.třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

  Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png