Drobečková navigace

SZŠ LESNÁ > AKTUALITY

 AKTUALITY

 

Informace k otevření školy od pondělí 30. 11. 2020 pro celý  I. stupeň

 

 V souvislosti s mimořádnou epidemiologickou situací musíme provést    následující změny:

 1. Vstup do školy školní družinou.
 2. Při vstupu do školy i jednotlivých učebních prostor bude k dispozici tekutá dezinfekce.
 3. Výuka dle rozvrhu (včetně odpoledních činností bez sportovních her a flétny).
 4. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (včetně plavání).
 5. Žáci i pedagogové mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
 6. Žák musí mít s sebou dvě roušky na den v sáčku.
 7. Zákonným zástupcům je umožněn vstup do školy pouze ve výjimečných případech.
 8. Třídní kolektivy se nesmí mísit, jen v nezbytných případech výuky či družiny.
 9. Bude prováděno pravidelné proudové větrání a dezinfekce prostor.
 10. Žáci budou používat jednorázové papírové utěrky.
 11. V jídelně nesmí být samoobslužný provoz, příbory, podnosy i saláty budou podávány rovnou k jídlu.
 12. Oběd bude ve dvou 20 minutových časech 12. 00 -12. 20 a 13. 00 – 13. 20 hod.
 13. Všichni žáci jsou přihlášení ke stravování, pokud oběd nebudete chtít, je potřeba si ho odhlásit.
 14. Školní družina v provozu od 7.00 – 16.45 hod.
 15. Odchody žáků dle zápisových lístků.
 16. Změny odchodů psát do deníčku.
 17. Při vyzvedávání po činnostech od 15.00 hod. zvonit na školní družinu.
 18. Během dopoledního vyučování a před činnostmi zvonit ve vestibulu na ředitelnu.

 

Odkaz k informací k provozu škol od 30.11.2020

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

 

 Odkaz k informací k provozu škol od 18.11.2020

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

 

 

 

 

Distanční výuka - učíme v aplikaci Teams, pomocí audiovizuální techniky. img00006.jpg

 

 

 

Vážení rodiče,

 • od úterý 3.11 do 20.11. 2020 bude probíhat distanční výuka žáků, vždy od 8.30 hod.,
 • žáci povinni zúčastnit se distanční výuky,
 • každá třída má stanovený rozvrh hodin,
 • škola bude uzavřena.

 

Ošetřovné: 

http://www.mpo.cz/osetrovneosvc

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke covid -19

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke covid -19 (pokračování)

 

Usnesení vlády

 

 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe podle bodu 1,

3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou  škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,  škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,  praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,

4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy při zdravotnickém zařízení, 

5. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,

6. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,

7. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, žáků a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy podle bodu 3, a zakazuje školu v přírodě,

8. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv,

9. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání.

 

 

  

Vážení rodiče,

 

 

 

 Všem rodičům děkujeme za vstřícnost a trpělivost.

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

Od 1. 9. 2020 se uvolnilo místo ve 3. a 4. třídě. 

 

Odkaz na informace o ošetřovném najdete v aktualitách.

 

Sledujte nové informace viz. aktuality na liště.

 

 

 

 

 

 

 

 

foot[1].png